Konkurso taisyklės

Konkurso
taisyklės

Konkurso taisyklės parsisiuntimui
1 Priedas – Projekto aprašymas
2 Priedas – Susitarimas
3 Priedas – Pareiškėjo deklaracija
4 Priedas – Įgaliojimas

BENDRUOMENIŲ ĮTINKLINIMO PROJEKTŲ KONKURSO TAISYKLĖS

 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šios bendruomenių įtinklinimo projektų (toliau – Projektai) konkurso taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos bendruomenių įtinklinimo projektų konkursui (toliau – Konkursas).
1.2. Konkurso iniciatorius – projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ (toliau projekto „Prisijungusi Lietuva”) partneris asociacija „Langas į ateitį“, Konkurso rengėjai – VšĮ „Baltijos edukacinių technologijų institutas“ ir „Nacionalinė distancinio mokymo asociacija“ (toliau – Rengėjai).
1.3. Konkurso tikslas – skatinti Lietuvos gyvenamosios vietovės bendruomenes, dalyvaujančias projekte „Prisijungusi Lietuva“, pasitelkti informacines ir ryšių technologijas (toliau – IRT) ir dalį veiklų perkelti į elektroninę erdvę, kurti naujas ar tobulinti jau esamas paslaugas bendruomenės nariams ir taip paskatinti gyventojus naudotis internetu.
1.4. Siekiami konkurso rezultatai: atrinkti 120 geriausių bendruomenių projektų, kuriais siekiama įtinklinti bendruomenės veiklą interneto pagalba ir paviešinti šių projektų rezultatus. Atrinktiems bendruomenių įtinklinimo projektams skiriamas prizinis fondas yra po 1 000 eurų bendruomenei.

 
2. KONKURSO TERMINAI
2.1. Bendruomenės projektus konkursui teikia iki 2020 m. vasario mėn. 11 dienos imtinai.
2.2. Iki 2020 metų balandžio mėn. 1 dienos komisija įvertina gautus projektus pagal nustatytas Konkurso taisykles ir paskelbia rezultatus elektroninėje erdvėje.
2.3. Bendruomenės projektas įgyvendinamas ne ilgiau nei per 6 mėnesius.
2.4. Viso projekto metu Konkurso rengėjai viešina informaciją apie projektų veiklas ir rezultatus.
2.5. Paskutinį konkurso įgyvendinimo mėnesį (numatoma 2020 metų lapkričio pab. – gruodžio pr.) organizuojamas baigiamasis Konkurso renginys.

 
3. KONKURSO DALYVIŲ TINKAMUMO REIKALAVIMAI
3.1. Konkurse gali dalyvauti tik projekte „Prisijungusi Lietuva” dalyvaujančios Lietuvos gyvenamosios vietovės bendruomenės.
3.2. Bendruomenė turi būti juridinis asmuo ir turėti paramos gavėjo statusą.
3.3. Konkurse dalyvauti ir projektą teikti bendruomenė gali viena arba kartu su partneriais (pavyzdžiui, viešąja biblioteka).

 
4. TINKAMI PROJEKTAI
4.1. Konkursui teikiami bendruomenių įtinklinimo projektai turi būti pagrįsti ir pasitelkiantys IRT, atitikti bendruomenės narių poreikius ir įgyvendinami ne ilgiau nei per 6 mėn.
4.2. Projektai turi būti skirti spręsti bent vienam iš žemiau išvardytų uždavinių:
4.2.1. bendruomenės veiklas (ar dalį veiklų) perkelti į elektroninę erdvę;
4.2.2. patenkinti bendruomenės narių poreikius, sudaryti jiems geresnes, patogesnes sąlygas bendrauti, mokytis, užsiimti verslu ir pan. elektroninėje erdvėje;
4.2.3. skatinti bendruomeniškumą ir bendrą veiklą, siūlant bendruomenei aktualių problemų sprendimo būdus ir priemones elektroninėje erdvėje;
4.2.4. įtraukti naujus bendruomenės narius į bendruomenės veiklas internetu;
4.2.5. įtraukti bendruomenės narius, esančius skaitmeninėje atskirtyje.
4.3. Įtinklinimu nelaikomos renginių organizavimo ir dalyvavimo, prekių ir paslaugų pirkimo, neelektroninės leidybos, techninių įrenginių, programinės įrangos ar kitokio turto įsigijimo bei aptarnavimo veiklos, nebent jos nėra pagrindinės, tačiau būtinos siūlomo įtinklinimo projekto rezultatams pasiekti.
4.4. Konkursui negali būti teikiami jau įgyvendinti projektai.

 
5. PROJEKTO TEIKIMAS
5.1. Projektai teikiami interneto svetainėje http://konkursas.beti.lt/, nustatyta forma pateikiant visą Konkurso rengėjų reikalaujamą informaciją.
5.2. Privaloma projekto aprašymo forma pateikta 1 priede.
5.3. Projekto dokumentus pateikti gali bendruomenės pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo.
5.4. Kiekviena Projekte dalyvaujanti bendruomenė gali atskirai arba kartu su partneriais (pavyzdžiui, viešąja biblioteka) teikti Konkursui tik vieną projektą. Visi kiti projektai, kuriuose dalyvauja ši bendruomenė, nebus vertinami ir Konkurse nedalyvaus.

 
6. PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJAI
6.1. Iki 2020 metų balandžio 1 dienos, komisija įvertina gautus projektus pagal Konkurso taisykles. Projektų vertinimas vyksta dviem etapais: techniniu ir ekspertiniu.
6.2. Techninis projektų vertinimo etapas.
6.2.1. Šiame etape vertinami visi gauti bendruomenių projektai pagal žemiau išvardytus minimalius reikalavimus:
6.2.1.1. ar Projekto teikėjas yra juridinis asmuo, bendruomenė, dalyvaujanti projekte „Prisijungusi Lietuva”, ir turi paramos gavėjo statusą;
6.2.1.2. ar Projektas konkursui pateiktas laikantis šių Taisyklių 5.1 – 5.4 p. p. nuostatų;
6.2.1.3. ar duomenys, pateikti Projekte, yra tikslūs ir teisingi;
6.2.1.4. ar Projekto teikėjas sutinka su Konkurso eigos sąlygomis ir duomenų valdymo taisyklėmis.
6.2.2. Jei šio vertinimo metu bus nustatyta, kad Projektas neatitinka minimalių techninių reikalavimų, Konkurso rengėjų atstovas susisieks su bendruomenės atstovais, informuos apie rastus neatitikimus ir suteiks 5 darbo dienų terminą Projekto taisymui ar papildomų dokumentų pateikimui.
6.3. Ekspertinis projektų vertinimo etapas.
6.3.1. Ekspertinio vertinimo kriterijai.

6.4. Teigiamai vertinami Konkurso dalyvių projektai, kurie yra originalūs, pagrįsti, atitinka bendruomenės narių poreikius, įgyvendinami ne ilgiau nei per 6 mėn. pasitelkiant IRT.
6.5. Projektai nebus vertinami, jeigu:
6.5.1. jie aiškiai neatitinka Konkurso tematikos;
6.5.2. pateikti pasibaigus projektų teikimo etapui.

 
7. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR VIEŠINIMAS
7.1. Projekto prizą laimėjusios bendruomenės įsipareigoja:
7.1.1. Pasirašyti Susitarimą su Konkurso rengėjais (2 priedas).
7.1.2. Užpildyti Pareiškėjo deklaraciją (3 priedas) ir Įgaliojimą jei bus naudojamas (4 priedas).
7.1.3. Visus užpildytus priedus pateikti Konkurso internetinėje svetainėje.
7.1.4. Ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo konkurso prizo gavimo informuoti Konkurso rengėjus apie projekto eigą, atliktus bei planuojamus atlikti darbus ir pateikti tarpinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.
7.1.5. Ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo konkurso prizų gavimo Konkurso rengėjams pateikti vykdomo projekto informaciją viešinimui. Ją sudarytų keletas kokybiškų nuotraukų ir trumpas sėkmingos projekto eigos aprašymas.
7.1.6. Iki 2020 metų spalio mėn. 18 dienos Konkurso rengėjams pateikti galutinę ataskaitą apie įvykdytą projektą, pridedant keletą kokybiškų nuotraukų, trumpą sėkmingo projekto įgyvendinimo bei jo įtakos bendruomenei aprašymą.

 
8. PRIEDAI
8.1. 1 priedas: Projekto aprašymas – šablonas projekto struktūros detalizavimui.
8.2. Laimėjimo atveju pildomi priedai:
8.2.1. 2 priedas: Susitarimas tarp Konkurso rengėjų ir bendruomenės, dėl šalių įsipareigojimų, prizo išmokėjimo ir projekto įvykdymo;
8.2.2. 3 priedas: Pareiškėjo deklaracija;
8.2.3. 4 priedas: Įgaliojimas (pildomas, jei bus naudojamas);